• Homepage slides 01
  • Homepage slides 02
  • Homepage slideshow 03

Lytse stêd

O lytse stêd fan Bethlehem,
hoe stil sjogge wy Jo dêr lizzen.
Heech boppe Jo dreamleas sliep,
de stille stjer hat wat te sizzen.
Want yn dy dûnkere strjitten
skynt al dat helder Ljocht.
De hop’ en noed fan jierren lang
dy komm' by Jo terjocht'.

Sa rêstich, sa stil en rêstich,
it wûnderlik geskink is jûn.
Sa God fertelt oan ús minsklik hert
oer de seine fan syn himel.
Wy hearre Kryst inglen
fertell' oer dizze tiid.
O kom by ús, bliuw by ús
o Hear Emmanuel.

Gjin ien heart Him oankommen,
mar yn in wrâld fan kwea ferstomd,
wêr makke sielen Him ûntfange sill',
de leave Kristus komt!