• Homepage slides 01
  • Homepage slides 02
  • Homepage slideshow 03

Rin mei my mei

Wannear ik net mear wit, hoe te libjen,
wannear myn hert fol swierrichheden sit,
dan bin ik stil en wachtsje yn it tsjuster
oant dat Jo komm’ en fan myn swijen wit.

Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom,
rin mei my mei, ek yn dy swiere tiid.
Ik bin sterk as ik mei Jo dit paad rin
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid.

Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom,
rin mei my mei, ek yn dy swiere tiid.
Ik bin sterk as ik mei Jo dit paad rin
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid.

Langstme foar libben, minsken kin net sûnder.
Elts rêstleas hert dat slacht sa ûngelyk.
Mar as Jo komm’ dan bin ik fol fan wûnder
en sjong foar Jo, dan fiel ik my sa ryk.

Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom,
rin mei my mei, ek yn dy swiere tiid.
Ik bin sterk as ik mei Jo dit paad rin
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid.