• Homepage slides 01
  • Homepage slides 02
  • Homepage slideshow 03

Hieljende Stream fan God

Dêr ‘s in hieljende stream
dat stjoerd wurdt troch de Hear
fan Syn plak, it Keninkryk.
In hieljende stream, herten brekke net mear.
Fielst dy dêr fol leafde sa ryk.

Is no dat hert fan dy kapot
en do wolst in nije fan Him ha.
Jou dyn leafde dan oan God.
Libje nei Syn sizzen en Hy makket dyn hert mei leafde sa.

Wiesto yn dy stream
dat stjoerd wurdt troch de Hear.
Dus do witst wêr asto it oer hast.
It wie yn dy stream
dêr‘t dyn brutsen hert ferdwûn,
yn dy hieljende stream fan God.

Is no dat hert fan dy kapot
En do wolst in nije fan Him ha.
Jou dyn leafde dan oan God.
Libje nei Syn sizzen en Hy makket dyn hert mei leafde sa.
Jou dyn leafde dan oan God.
Libje nei Syn sizzen en Hy makket dyn hert mei leafde sa.