• Homepage slides 01
  • Homepage slides 02
  • Homepage slideshow 03

Tegearre fuort

Doe op dy earste dei dêr midden yn 'e stêd
Do wiest noch hiel fier wei mar ik seach dy tige bêst
Do wieste net allinne mar d'oaren seach 'k net stean
en ik rûn troch minsken hinne om gau nei dy te gean

Eltse dei fiel ik dyn leafde eltse dei bist do by my
Dan flean ik as in fûgel troch de loft; foar altyd fry
En ik nim dy op myn wjukken we gean tegearre fuort
nei in plak fol fan leafde mei frede en gelok

Doe't ik dy by de hân naam seachst my even oan
'k Wit net hoe 't ik er by kaam mar 'k hie 't noch net bedoarn
Do seachst my yn myn eagen en doe wie 't samar klear
't wie krekt as at we fleagen foar d' allerearste kear