• Homepage slides 01
  • Homepage slides 02
  • Homepage slideshow 03

It Lân fan it ljocht

Libje dyn libben yn't lân dat dy jûn is
Wês fleurich betiid yn'e moarn
Folgje it liet wat de fûgels besjonge
En sjoch dan de nije dei oan

Hjir bist sa fry as in fûgel dy't saait op'e wyn
Fuort fan it tsjuster en gefjocht
Hjir kinst de sinne wol drinke, dy't troch beammen skynt
Dit is it Lân fan it Ljocht

Grut is de hoarizon dêr yn 'e fierte
De weagen dy gean yn de hege loft mei
Swiet is de smaak fan 'e lucht dysto sikest
Sa fol fan de frissens fan dei